Privacyverklaring Praktijk Broens

Versie juli 2021

Bij Praktijk Broens willen we dat u goed wordt begeleid en ondersteund. Daarvoor hebben we uw gegevens nodig. Als cliënt heeft u recht op bescherming van uw persoonlijke gegevens. Praktijk Broens verwerkt gegevens, en in het bijzonder persoonsgegevens, op behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Contactgegevens:
Praktijk Broens
Hereweg 9
9725 AA  Groningen
050 – 3112279

Mobiel nr. Tessa Waslander: 06 36 50 02 89 (Teamleider)
Mobiel nr. Jan Bauke de Vries: 06 18 95 13 17 (Teamleider)
Mobiel nr. Michelle Broens: 06 15 13 14 96
Mobiel nr. Bert Broens: 06 20 94 57 48

Onderstaande gegevens verzamelen en verwerken we:

  • Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en Burgerservicenummer (BSN).
  • Gegevens over het verlenen van zorg. Denk hierbij aan: informatie over uw gezondheid, de begeleidingsafspraken of medicijnen die u krijgt.
  • Uw huisarts en eventueel andere zorgverleners.
  • Gegevens die wij hebben ontvangen van deze zorgverleners.
  • Gegevens die hier niet zijn genoemd, maar die nodig zijn voor de uitvoering van de begeleiding.

Waarom verwerken we deze gegevens?

  • Om u de juiste begeleiding te kunnen geven.
  • Om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren.
  • Om onze administratie op orde te hebben.
  • Om de verleende zorg te kunnen declareren.
  • Om aan andere instanties te kunnen laten zien, dat wij ons houden aan gemaakte afspraken en regels. Denk hierbij aan gemeentes, het CAK, accountants en inspectie.

Beveiliging van gegevens

Praktijk Broens maakt gebruik van een goed beveiligd computernetwerk waarop de gegevens van cliënten worden opgeslagen. Alleen medewerkers van Praktijk Broens hebben toegang hiertoe. Bovendien maken we gebruik van beveiligd mailverkeer.

Bewaren van gegevens

Na beëindiging van de zorgovereenkomst bewaren we de gegevens niet langer dan nodig. Wel zijn we wettelijk verplicht de gegevens 15 jaar te bewaren.

Gegevens delen

Het kan nodig zijn om uw gegevens te delen met organisaties of hulpverleners die met ons samenwerken. Het delen van gegevens doen we alleen als het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de juiste zorg. Er worden nooit meer gegevens gedeeld dan nodig is. Voor het delen van gegevens met andere derden is uitdrukkelijke toestemming van u nodig.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk Broens. Bovendien heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens, die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen.